Soundsystem Street Festival – festiwal muzyki ulicznej na pograniczu polsko-niemieckim Wyróżniony

I. Okres realizacji
– rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 01.07.2021r.
– planowane zakończenie rzeczowej realizacji: 29.10.2021r.

II. Informacje o finansowaniu
– łączne wydatki: 21.759,74 EUR
– wartość dofinansowania z EFRR: 18.495,77 EUR

III. Cel projektu
Popularyzacja muzyki ulicznej oraz rozwój współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy mieszkańcami Europa – Miasta Zgorzelec/Görlitz.

IV. Opis projektu
Projekt realizowany będzie w Zgorzelcu od lipca do października 2021r. Zaplanowano plenerowe prezentacje artystów muzyki ulicznej. Zadanie realizowane będzie w łatwo dostępnej przestrzeni miejskiej (ulica) więc udział mieszkańców obszaru wsparcia nie będzie niczym ograniczony. Plenerowe prezentacje odbywać się będą jednocześnie w min. 6 lokalizacjach na ul. Daszyńskiego i Wrocławskiej, która zamieni się w plenerową scenę muzyczną. Projekt nie dzieli na występujących i widzów, bowiem każdy w sierpniu 2021r. stanie się uczestnikiem koncertów muzyków ulicznych (1 dzień od g. 16:00 do 24:00, wskaźnik: 120 PL, 80 SN). Artyści swoimi prezentacjami, występami i koncertami zachęcać będą widzów do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu. Projekt zakłada prezentację muzyki artystów ulicy w taki sposób, by była dostępna dla każdego widza. Podczas „Soundsystem Street Festival – festiwalu muzyki ulicznej na pograniczu polsko-niemieckim” zaprezentowana zostanie różnorodność muzycznych gatunków, która zabierze uczestników w fascynującą podróż przez świat rytmów i kultur. Uczestnicy zostaną zaproszeni na wydarzenie poprzez krótki (ok. 1 min.) wideo – klip promocyjny. Z realizacji festiwalu powstanie ok. 1 minutowy zwiastun filmowy prezentujący w skrócie przebieg wydarzenia oraz 6 minutowy reportaż. Filmy promocyjne prezentowane będą w j. polskim z transkrypcją w j. niemieckim. Ponadto z realizacji projektu powstanie dokumentacja fotograficzna potwierdzająca realizację festiwalu. Uczestnicy festiwalu otrzymają koszulki, które oznakowane będą logotypami zgodnymi z wymogami Programu. Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne stanowić będą atrakcyjną formę promocji dostępną również po zakończeniu projektu. Filmy i zdjęcia dostępne będą na stronach internetowych partnerów i w mediach społecznościowych. Teren imprezy zostanie oznaczony plakatami zawierającymi informację o współfinansowaniu i logotypami Programu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022.

Projekttitel: Straßenkünstler an der Grenze

I. Laufzeit des Projektes
– geplanter Beginn: 01.07.2021r.
– geplanter Abschluss: 29.10.2021r.

II. Geplante Finanzierung
– Gesamtausgaben: 21.759,74 EUR
– Beantragte EFRE-Fördersumme: 18.495,77 EUR

III. Projektziel
Verbreitung der Strassenmusik und Entwicklung der Zusammenarbeit im Bereich der Kultur zwischen den Bewohnern der Europastadt Zgorzelec-Goerlitz.

IV. Projektbeschreibung
Das Projekt wird in Zgorzelec von Juli bis Oktober 2021 durchgefuehrt. Geplant sind Freilicht-Auftritte von Strassenmusik-Kuenstlern. Das Projekt wird in einem einfach zugaenglichen Oeffentlichkeitsraum durchgefuehrt (auf den Strassen), sodass die Teilnahme der Bewohner des Foerdegebietes durch nichts begrenzt wird. Die Freilichtauftritte werden gleichzeitig an 6 verschiedenen Standorten in der Daszynskiego und der Wrocławska Strasse stattfinden. DIe beiden Strassen werden zu einer open air Scene umgewandelt. Das Projekt unterscheidet nicht zwischen Zuschauer und Kuenstler, weil jeder im August 2021 zu einem Teilnehmer wird. (1 Tag ab 16:00 bis 24:00 Uhr, Indikator: 120 PL, 80 SN). Die Kuenstler werden in Ihren Auftritten die Zuschauer zu einer aktiven Teilnahme ermutigen. Das Projekt hat vor, die Strassenmusik so zu praesentieren, dass sie fuer jeden Zuschauer zugaenglich wird. Waehrend des Soundsystem Street Festiwal – Straßenmusikfestival im deutsch-polnischen Grenzgebiet – wird eine Vielfalt musischer Art angeboten und dadurch eine faszinierende Reise durch die Welt der Rhytmen und Kulturen fuer die Zuschauer stattfinden. Ein einminutigen Film wird zur Teilnahme an der Veranstaltung einladen – Werbespot (ca. 1 Minute). Es entsteht auch ein einminutiger Film als Zusammenfassung des Festivals sowie eine 6-Minuten lange Reportage. Die Werbefilme sind in der polnischen Sprache mit einer Transkription in die deutsche Sprache. Darueber hinaus entsteht eine Foto Dokumentation von der Veranstaltung. Die Teilnehmer des Festivals bekommen T-Shirts, die mit Logos gekennzeichnet werden, welche den Anforderungen der Foerdeprogram entsprechen. Alle Werbe und Infomateriallien sind eine interessante Form der Promotion, die auch nach dem Festival erhaeltlich sind. Filme und Fotos werden auf der Internetseiten und in den sozialen Medien des Partners veroeffentlicht. Das Gelaende des Festivals wird mit Poster gekennzeichnet (Poster mit Information über Finanzierung und mit Logos des Fördeprograms).

Das Projekt wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmitteln im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.