OGŁOSZENIE O NABORZE NA PARTNERA(ÓW) DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO Wyróżniony

Centrum Sportowo Rekreacyjne w Zgorzelcu jako Wnioskodawca i Lider Projektu, działając w oparciu o zapisu art. 33. Ist 5 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. (Dz. U. 2014 poz 1146) o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tzw. Ustawy wdrożeniowej oraz w związku z konkursem zorganizowanym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą o nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20, ogłasza otwarty nabór na Partnera(ów) na rzecz przygotowania i realizacji wspólnego projektu pn. „BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJI) PRZEZ CZŁONKÓW POŁUDNIOWO ZACHODNIEGO KLASTRA ENERGII”, zwanego dalej Projektem.
Projekt będzie się ubiegał o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny, Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).